Spor Bilimleri Fakültesi Kütüphanesi İşleyiş Esasları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ KÜTÜPHANESİ İŞLEYİŞ ESASLARI

KÜTÜPHANEDEN YARARLANMA

 I. Ödünç Alma, Yenileme ve İade İşlemleri

1-Akademik ve İdari personel 1 ay (30 gün ) süreyle 10 kitap ödünç alabilirler.

2-Lisans ve  Lisansüstü  öğrenciler 15 gün süreyle en fazla 5 kitap ödünç alabilirler.

3-Ankara Üniversitesi’ne bağlı fakültelerden gelen lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademik ve idari personel üye oldukları kütüphanelerin ödünç alma koşullarında öngörülen kitap sayısı ve süreye tabidirler.

4-Üye olmayan öğrenciler ile Ankara Üniversitesi dışından gelen kullanıcılar kitapları ödünç alamazlar.

5-Üniversitemiz dışından gelen akademisyenler Rektörlüğümüzün diğer üniversitelerle yaptığı protokollerde belirtilen kurallar çerçevesinde ödünç kitap alabilirler.

6-Üyeler ödünç kitap alırken Ankara Üniversitesi kimlik kartını göstermek zorundadırlar.

7-Başkasının kimlik kartıyla ödünç kitap alınamaz.

8-Üzerinde iade tarihi geçmiş kitap bulunan kullanıcılar, bunları iade etmeden tekrar ödünç kitap alamazlar ve süre uzatımı yapamazlar. Ödünç alınan kitaplar zamanında iade edilmediği takdirde kullanıcın üyeliği 90 gün askıya alınır, kitap alma haklarından yararlanamazlar.

9-Başka kullanıcı üzerinde bulunan kitap veya kitaplar önceden ayırtılabilir. Ayırtılan kitaplar, duyurudan itibaren 7 gün içinde alınmazsa bu işlem iptal edilir.

10-Kütüphane sorumlusu, gerekli durumlarda ödünç alınan kitabı kullanıcıdan teslim tarihinden önce isteyebilir.

11-Başka kullanıcı tarafından istenmediği takdirde ödünç alınan kitabın ödünç verme süresi bir defa uzatılabilir.

12-Başvuru kitapları, süreli yayınlar ve tezler ödünç verilemez. Tezler “Ankara Üniversitesi Kütüphane Yönergesi” gereği kütüphane dışına çıkarılamaz.

 
 II. Ödünç Alınan Materyalin Kaybedilmesi ya da Yıpratılması Durumunda

1-Kütüphane kullanıcısı kaybettiği materyali temin ederek 1 ay içerisinde kütüphaneye iade etmek ve bunu sağlayamıyorsa, kullanıcı bedelini ödemek ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

2-Fiyatı belli olmayan ve rayiç bedeli altında görülen materyal için birim yöneticisi tarafından oluşturulan Kütüphane Sayım Komisyonunca piyasa araştırması yapılarak bedeli tespit edilir.

3- Yırtılan ve hasar sonucu kullanılamaz hale geldiği belirlenen materyal hakkında kaybedilmiş materyale ilişkin hükümler uygulanır.

4-Kullanıcılardan kaybettikleri ve zarar verdikleri materyalin yenisini alıp kütüphaneye teslim etmeleri gerekir.

III. Akademik ve idari personelin ile öğrencilerin Fakülte’den ayrılmaları ve mezun olmaları durumunda
1. Fakülteden herhangi bir nedenle (emekli / istifa /nakil gibi) ayrılan akademik ve idari personel ödünç aldıkları materyali teslim etmek zorundadırlar. Teslim edilmediği takdirde işlemleri tamamlanamaz.
2. Üzerinde kütüphaneye ait kitap bulunan öğrenciler, bunları iade etmeden İlişik Kesme Belgesi ve Diploma alamazlar.

IV. Üyelik Şartları
1.Fakültemiz akademik ve idari personeli doğal üye sayılırlar.
2.Fakültemiz lisans ve lisansüstü öğrencileri ücretsiz üye olurlar.
3.Üye olanlar, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.
4.Üye olmak isteyen kullanıcılar, Kütüphane Kayıt Formu doldurmakla yükümlüdürler.

    •